SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA

RINCE2® POZIOM FUNDATION I PRACTITIONER

PRINCE2® – międzynarodowy standard, metodyka zarządzania projektami oparta o najlepsze praktyki w tej dziedzinie zebrane z całego świata. Najpopularniejsza metodyka i model certyfikacji w dziedzinie zarządzania projektami w Polsce i Europie. Pozwala podnieść swoje umiejętności w dziedzinie zarządzania projektami i potwierdzić zdobyte umiejętności certyfikatem.

Polecany i szczególnie popularny zwłaszcza w sektorze publicznym w Polsce, wiele instytucji (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie i Miast) posiada wdrożone standardy (procedury) zarządzania projektami oparte o PRINCE2. Szczególnie polecany kierunek certyfikacji dla osób zarządzających projektami ale również dla osób nadzorujących prace projektowe, wspierających prace projektowe oraz korzystających z efektów tych prac. PRINCE2® posiada uniwersalny charakter i da się zastosować do każdego typu projektu w każdej organizacji. W Polsce i na świecie zyskuje coraz większą popularność stając się najpopularniejszym standardem w Europie, a w Polsce jest powszechnie stosowany w sektorze publicznym oraz biznesowym.


Korzyści z PRINCE2®

Zalety stosowanie PRINCE2® dla organizacji:

 • Pełna kontrola nad projektem i efektywne planowanie.
 • Analiza procesu realizacji projektu i jego optymalizacja, nacisk na sygnalizację zagrożeń w momencie ich pojawienia się jeśli są poważne – możemy uniknąć realizacji przedsięwzięć nieopłacalnych lub bezsensownych, nieaktualnych.
 • Wczesne ostrzeganie o możliwych problemach i reagowanie na zmiany i ryzyka.
 • Wprowadzenie i utrzymywanie dokumentacji i zapisów, budowa bezpieczeństwa projektu.
 • Współpraca z systemem zarządzania jakością ISO, korzystanie ze standardów zarządzania organizacją.
 • Stosowanie metodyki PRINCE2® podnosi prestiż firmy.
 • Metodyka PRINCE2® jest z każdym rokiem coraz powszechniejsza w Polsce, szczególnie w administracji publicznej – coraz powszechniejszy jest wymóg zarządzania projektem zgodnie z PRINCE2® przy realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, a posiadanie identycznych standardów zarządzania projektami ułatwia realizację wspólnych przedsięwzięć.
 • Z punktu widzenia kontrahenta firma stosująca PRINCE2® jest bardziej atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem biznesowym.
 • Korzystanie z doświadczeń zapewnia większe szanse na to by nie powtarzać błędów, a powielać rozwiązania optymalne.
 • Zapewnienie wspólnego, obiektywnego języka dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt – PRINCE2® można traktować jako swego rodzaju kontrakt, w którym wszystko jest jasne – szczególnie role i obowiązki.

Korzyści stosowanie PRINCE®2 dla pracownika

 • Pozwala bardziej utożsamiać się z projektem osobom, które go realizują.
 • Zapewnia strukturę organizacyjną wraz z rolami i przypisanymi im zakresami obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.
 • Poprawia komunikację w projekcie.
 • Daje sprawdzone rozwiązania zarządcze podnoszące komfort pracy.
 • Osoba zaangażowana w projekt wie czego się może spodziewać i czego dokładnie się od niej oczekuje.


Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • są kierownikami projektów
 • są członkami zespołów projektowych
 • są menedżerami zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu
 • chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami

Cena

Zapisy:

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem Centrum Kształcenia Podyplomowego WSFiZ w Białymstoku.

Biuro, ul. Ciepła 40, pok.23 b, tel. 85 67 85 845

O szkoleniu

AgilePM (Agile Project Management) to metodyka z rodziny zwinnego zarządzania projektami. Fundamentem AgilePM jest metodyka DSDM (Dynamic Systems Development Method), posiadająca blisko 20 letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami. Poprzez lepsze i dokładniejsze zrozumienie oczekiwań klienta i wspólnie opracowanie szczegółowych wymagań. AgilePM stosuje podejście do zarządzania projektami, w którym to Sponsor projektu, poprzez oddelegowane osoby, nie tylko komunikuje się codzienne, dzień w dzień z zespołem wytwórczym, ale współpracuje z nim będąc częścią tego zespołu. To pozwala na szybsze podejmowanie decyzji oraz promuje współpracę, wspólne opracowywanie i doprecyzowanie wymagań na bieżąco wraz z postępem projektu, co zapobiega sytuacjom BDUF, Big Design Up Front.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesów, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat AgilePM Foundation w najnowszej wersji. Szkolenie występuje na poziomie Foundation i Pracitioner.


Korzyści AgilePM

 • Lepsze i dokładniejsze zrozumienie potrzeb klienta. Dostarczanie tego, co klient potrzebuje a nie tylko tego, co klient początkowo zamówił.
 • Nieustanna, codzienna współpraca biznesu z członkami zespołów wytwórczych.
 • Inkrementalne dostarczanie kluczowych wymagań w realnych, krótkich odstępach czasowych, pozwalając na dostarczanie produktów zawsze na czas.
 • Zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym.
 • Umiejętność przydzielania konkretnych osób do ról wymaganych w projekcie.
 • Zdobycie świadomości, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów.


Adresaci

 • Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.
 • Kadra zarządzająca projektami.
 • Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2 a Agile PM.
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki Agile PM w praktyce.
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu Agile PM Foundation.

Cena

Zapisy:

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem Centrum Kształcenia Podyplomowego WSFiZ w Białymstoku.

Biuro, ul. Ciepła 40, pok.23 b, tel. 85 67 85 845

O szkoleniu

ITIL – metodyka/zbiór najlepszych praktyk dotyczących zarządzania usługami (nie tylko IT) – proponuje między innymi usługowe podejście do organizowania i zarządzania działem (a raczej usługami oferowanymi przez ten dział) IT w organizacji dzięki któremu to podejściu zarząd organizacji będzie miał jasne zasady współpracy z IT oraz wiedział czego i w jakim czasie może wymagać. Dla działów IT pozwala w sposób oczywisty poznać wymagania organizacji wobec dostarczanych przez IT usług i określić jasne zasady ich dostarczania. W perspektywie – oszczędza środki organizacji i wprowadza ład do zarządzania IT.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to zbiór najlepszych praktyk, a także usystematyzowane, sprawdzone i powszechnie stosowane przez liczne firmy, organizacje i instytucje na całym świecie podejście do zarządzania usługami IT. Znajomość podstaw procesowego modelu zarządzania proponowanego przez ITIL jest istotnym elementem podnoszącym jakość funkcjonowania działów i organizacji zajmujących się świadczeniem usług IT.

Wykorzystanie współczesnych standardów i metodyk zarządzania (takich jak ITIL) jest potwierdzeniem wysokiej kultury biznesowej przedsiębiorstw i innych organizacji, które je stosują. ITIL to zbiór kompleksowych rekomendacji branży informatycznej, z których powstała międzynarodowa norma zarządzania usługami informatycznymi – ISO/IEC 20000 Service Management.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki ITIL, strukturą procesów, pojęciami i zasadami funkcjonowania organizacji świadczącej usługi informatyczne w oparciu o najlepsze praktyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat ITIL Foundation w najnowszej wersji.

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczenia praktyczne. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Szkolenie uzyskało akredytację APM Group Ltd., a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów ITIL z języka angielskiego na język polski) zatwierdzonym przez APMG i przygotowuje do egzaminu ITIL Foundation w języku polskim.


Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki ITIL:

 • stosowanie metodyki ITIL pozwala na redukcję kosztów (do zarządzania IT podchodzimy jak do zarządzania biznesem),
 • lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji),
 • zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy),
 • uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności),
 • usprawnienie komunikacji (na co wpływa spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji),
 • poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu, również w przypadku wewnętrznych działów IT).

Szkolenia są organizowane na poziomie  przygotowującym do egzaminu ITIL Foundation.


Adresaci

 • kadra zarządzająca i pracownicy działów IT,
 • kierownicy i pracownicy wsparcia (Servicedesk),
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem i stosowaniem metodyki ITIL w praktyce,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ITIL Foundation.

CENA

ZAPISY:

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem Centrum Kształcenia Podyplomowego WSFiZ w Białymstoku.

Biuro, ul. Ciepła 40, pok.23 b, tel. 85 67 85 845

O szkoleniu

M_o_R jest metodyką zarządzania ryzykiem, która może być stosowana na wszystkich poziomach organizacji – strategicznym, programu, projektu lub poziomie operacyjnym. Prowadzenie działalności opartej na środowisku projektów czy programów zawsze będzie stwarzać dodatkowe ryzyko. Warto poświęcić czas na zdefiniowanie polityki zarządzania ryzykiem oraz odpowiednich strategii i planów dla programów i projektów, a następnie systematycznie identyfikować, analizować i zarządzać ryzykiem, by nie pozostawiać losu projektów i programów swojemu biegowi. Obecnie w wielu organizacjach, szczególnie sektora publicznego istnieje wymóg zarządzania ryzykiem.

MoR jest polecany dla wszystkich osób mających styczność z zarządzaniem ryzykiem w organizacji lub planujących rozpocząć czy zainicjować takie zarządzanie. MoR zajmuję się zarządzaniem ryzykiem w każdym przejawie działalności organizacji – nie tylko w projektach i programach ale także w działalności operacyjnej.

Na szkoleniu skupiamy się na wyposażaniu Państwa w kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w oparciu o brytyjski standard M_o_R. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, podejście do zarządzania ryzykiem, procesy zarządzania, wdrożenie M_o_R oraz techniki i narzędzia. Szkolenie jest akredytowane przez Axelos (via EXIN i People Cert) co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie M_o_R Foundation.


Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki M_o_R:

 • uświadomienie sobie istoty ryzyka,
 • poznanie sprawdzonego wzorca postępowania z ryzykiem,
 • wypracowanie bardziej efektywnego sposobu reagowania na zagrożenia i szanse,a w konsekwencji:
 • zwiększenie jakości świadczonych usług i dostarczanych towarów,
 • zmniejszenie ilości niespodzianek,
 • racjonalniejsze podejmowanie decyzji w organizacji,
 • poprawa efektywności funkcjonowania organizacji,
 • zwiększenie wartości portfela, programu i projektu,
 • lepsza alokacja zasobów,
 • wprowadzenie spójnych mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania ryzyk we wszystkich perspektywach organizacyjnych.


Adresaci

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • biorą udział w zarządzaniu projektami i programami oraz działalnością operacyjną,
 • biorą udział w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,
 • decydują o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,
 • zajmują się kontrolingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem,
 • znają już metodyki PRINCE2® lub MSP® i chcą poszerzyć swoje horyzonty,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez Axelos via EXIN/People Cert.


Korzyści 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • świadomy perspektywy zarządzania ryzykiem,
 • rozumiał i umiał zastosować pryncypia,
 • potrafił prawidłowo wykonać kroki procedury zarządzania ryzykiem,
 • znał podstawowe techniki zarządzania ryzykiem
 • potrafił identyfikować ryzyka mogące wystąpić w realizowanym projekcie,
 • potrafił opracować rejestr ryzyka oraz ocenić prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
 • potrafił identyfikacja środków zaradczych dla zidentyfikowanych dla projektu ryzyk,
 • potrafił wdrażać niezbędne narzędzia i techniki, aby osiągnąć zdefiniowane cele
 • nabędzie wiedzę niezbędną do zaliczenia certyfikowanego egzaminu MOR Foundation.

Cena:

Zapisy:

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem Centrum Kształcenia Podyplomowego WSFiZ w Białymstoku.

Biuro, ul. Ciepła 40, pok.23 b, tel. 85 67 85 845

O szkoleniu

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. W ramach szkolenia uczestnicy zrozumieją rolę managera oraz lidera w organizacji, poznają zasadność wizji i misji, jako elementów długoterminowych celów przedsiębiorstwa.

Moduł ten może występować, jako niezależne, pojedyncze szkolenie bądź, jako komplementarna część szkolenia „Zarządzanie i motywowanie zespołu”.


Przywództwo, jako element zarządzania przedsiębiorstwem – 2 dni (16 godzin)

• Rola managera w XXI wieku
• Wizja i misja firmy, jako element wyznaczania celów strategicznych organizacji
• Indywidualne preferencje zarządcze uczestników
• Różnice pomiędzy rolą lidera i rolą managera
• Style zarządzania i ich odniesienie do etapów rozwoju pracownika, etapów rozwoju zespołu oraz etapu rozwoju firmy
• Sytuacyjne zarządzanie pracownikami SII
• Wymóg samo-motywacji
• Bariery i zagrożenia w pracy managera


OPIS

Prowadząc nasze szkolenia kierujemy się zasadą Konfucjusza:

„..Powiedz mi a zapomnę, pokaż a może zapamiętam, zaangażuj mnie a zrozumiem…”

Dlatego też, podczas wszystkich treningów stosujemy:

‐ 80 % interaktywnych ćwiczeń, warsztatów, gier, oraz symulacji i studiów przypadku,

a także

‐ 20 % mini prezentacji, które służą teoretycznemu omówieniu poruszanych zagadnień.

Pracujemy w metodologii „Action Learing” autorstwa prof. Davida Kolba. Aby umożliwić naszym Uczestnikom doskonały rozwój umiejętności angażujemy ich w zadania, omawiamy wraz Uczestnikami ich decyzje, zachowania i wyciągamy wspólne wnioski w celu poprawy działania w realnym życiu zawodowym.

Szczególną potrzebą firm rodzinnych jest przygotowanie następców gotowych do przejęcia steru władzy i zapewniających dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Sukcesja staje się więc naturalnym zagrożeniem, z którym każdy właściciel dobrze prosperującej firmy musi się zmierzyć teraz, bądź w przyszłości. Każde z proponowanych przez nas szkoleń ma za zadanie zminimalizowanie tego ryzyka dając konkretne rozwiązania adekwatne do potrzeb.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Nasze szkolenia to nie nudne wykłady ‐ to praktyczne umiejętności rozwijane w atrakcyjny sposób poprzez ćwiczenia i symulacje. Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.


Adresaci

Moduł szkoleniowy dedykowany jest kadrze managerskiej średniego i wyższego szczebla odpowiadającej za kierowanie, motywowanie i rozliczanie własnych zespołów oraz realizację celów strategicznych organizacji. Przywództwo w XXI wieku jest kluczową kompetencją managerską na każdym etapie rozwoju firmy i na każdym poziomie zarządczym. Formalna bądź nadana władza związana z zajmowanym stanowiskiem nie jest tożsama z postrzeganiem managera, jako lidera. Szkolenie to odpowiada na wyżej wymienione potrzeby zapewniając zbiór niezbędnego zestawu wiedzy, umiejętności oraz ćwiczy wymagane postawy lidera.


Korzyści dla uczestników

 • Poznasz i zrozumiesz rolę i zadania managera w XXI wieku związane z odpowiedzialnością za wyniki firmy, rozwój pracowników, odpowiedzialnością społeczną, oraz złożoną rolą lidera

 • Poznasz zasadność tworzenia Wizji i Misji firmy oraz rolę tych narzędzi w procesie zarządzania organizacją

 • Poznasz rolę zarządzania demokratycznego i dyrektywnego oraz zasady, kiedy daną rolę aktywować

 • Pozna 3 podejścia do zarządzania i swój preferowany styl zarządzania

 • Będziesz w stanie rozpoznać etapy rozwoju zespołu oraz narzędzia, jakie można efektywnie stosować na każdym z nich

 • Poznasz rolę bycia przykładem dla pracowników w etapach tworzenia zespołu i dowiesz się o zagrożeniach i ich konsekwencjach związanych z budowaniem efektywnego zespołu


Korzyści dla organizacji

 • Zbudujesz sprawny zespół zarządczy w organizacji potrafiący poradzić sobie w najbardziej typowych i nietypowych sytuacjach biznesowych

 • Zbudujesz kompetencje managerskie, dzięki którym kadra managerska poradzi sobie w relacjach podwładny – zwierzchnik

 • Osiągniesz cele strategiczne organizacji efektywnie wykorzystując posiadane zasoby (czas, ludzie, pieniądze)

 • Uzyskasz wyższe zaangażowanie kadry managerskiej w relacjach biznesowych

 • Stworzysz dla najlepszych managerów środowisko rozwoju kompetencji ograniczając rotację pracowników

 • Stworzysz podstawy samouczącej się organizacji

 • Stworzysz model pożądanych cech i kompetencji przywódczych, jako wzór do naśladowania na wszystkich poziomach organizacji

 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez jakość pracy zarządczej kadry managerskiej

Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Przywództwo jako element zarządzania przedsiębiorstwem” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

CENA:

ZAPISY:

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem Centrum Kształcenia Podyplomowego WSFiZ w Białymstoku.

Biuro, ul. Ciepła 40, pok.23 b, tel. 85 67 85 845

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. Przed szkoleniem każdy z uczestników wypełnia test dostarczony, jako link, do strony www. Dzięki temu jeszcze przed zajęciami zostaną przygotowane indywidualne profile osobowościowe każdego uczestnika oraz opis graficzny całego zespołu. W czasie zajęć opisy z profili będą służyły, jako baza, do ćwiczeń zespołowych.

Na poziomie merytorycznym proponujemy metodologię Insights Discovery®, która jest holistyczną metodą polepszania osobistej efektywności w kontaktach interpersonalnych.

Narzędzie Insights Discovery jest zbudowane w oparciu o typologię osobowości i typów psychologicznych Carla Gustawa Junga i daje podstawę dla pełniejszego zrozumienia siebie, jako osoby oraz dla własnego wszechstronnego rozwoju. Badania dowodzą, że lepsze zrozumienie siebie, swoich zarówno mocnych, jak i słabych stron, pozwala rozwinąć efektywne strategie w relacjach interpersonalnych podczas współpracy z klientami, a także w firmie ze wszystkimi pracownikami, z którymi mamy bezpośredni kontakt (szef, koledzy, podwładni).

Dzięki zastosowaniu koncepcji Insights Discovery® uczestnicy w efektywny sposób nauczą się rozpoznawać osobowość kluczowych partnerów biznesowych oraz współpracowników, a także w nowy sposób spojrzą na swoje zachowania – odkryją, jak styl osobowości, określa sposoby ich działania, odkryją jaki styl temperamentu oraz typ osobowości sami prezentują.

Pozyskana samoświadomość oraz zrozumienie innych ludzi sprawi, że skuteczniej będą współpracować z różnymi typami osobowości, a zarazem lepiej osiągać wspólne cele biznesowe. Co ważne, uczestnicy wypracują także sposoby komunikowania, motywowania do współpracy z ludźmi o odmiennych typach osobowości, dzięki czemu poszerzą swoje kompetencje w zakresie wywierania wpływu w swoim otoczeniu.

Trening efektywności interpersonalnej „Poznaj siebie, Zrozum innych”– 2 dni (16 godzin)

• Geneza modelu Insights Discovery®
• Psychologia osobowości według Junga, a energie kolorystyczne Insights Discovery®
• Kim jestem? – Co oznaczają wyniki na wykresach w moim profilu indywidualnym?
• Wizja temperamentów uczestników szkolenia
• Energie kolorystyczne Insights Discovery®
• Charakterystyka poszczególnych stylów zachowań
• Różnice w zachowaniach i preferencjach kolorowych osobowości
• Skąd się biorą różnice w zachowaniach innych ludzi?
• Jak rozpoznać kolorowe typy osobowości?
• Skuteczna komunikacja z kolorystycznymi osobowościami
• Główne różnice w zachowaniach pomiędzy osobowościami, wpływające na efektywność komunikacji
• Wpływ osobowości na sposób komunikacji
• Model komunikacji, funkcje komunikowania się, aktywna komunikacja
• Bariery w komunikacji i metody radzenia sobie z nimi
• Jak dopasować styl komunikacji do innych osobowości kolorystycznych?
• Instrukcja obsługi kolorowych osobowości – jak działać harmonijnie i skutecznie?
• „Lepsze jutro” – Wskazówki Insights Discovery


OPIS

Prowadząc nasze szkolenia kierujemy się zasadą Konfucjusza:

..Powiedz mi a zapomnę, pokaż a może zapamiętam, zaangażuj mnie a zrozumiem…”

Dlatego też, podczas wszystkich treningów stosujemy:

‐ 80 % interaktywnych ćwiczeń, warsztatów, gier, oraz symulacji i studiów przypadku,

a także

‐ 20 % mini prezentacji, które służą teoretycznemu omówieniu poruszanych zagadnień.

Pracujemy w metodologii „Action Learing” autorstwa prof. Davida Kolba. Aby umożliwić naszym Uczestnikom doskonały rozwój umiejętności angażujemy ich w zadania, omawiamy wraz Uczestnikami ich decyzje, zachowania i wyciągamy wspólne wnioski w celu poprawy działania w realnym życiu zawodowym.

Szczególną potrzebą firm rodzinnych jest przygotowanie następców gotowych do przejęcia steru władzy i zapewniających dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Sukcesja staje się więc naturalnym zagrożeniem, z którym każdy właściciel dobrze prosperującej firmy musi się zmierzyć teraz, bądź w przyszłości. Każde z proponowanych przez nas szkoleń ma za zadanie zminimalizowanie tego ryzyka dając konkretne rozwiązania adekwatne do potrzeb.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Nasze szkolenia to nie nudne wykłady ‐ to praktyczne umiejętności rozwijane w atrakcyjny sposób poprzez ćwiczenia i symulacje. Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

 

Adresaci

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich pracowników firm, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych kontaktują się z dużą ilością interesariuszy, zarówno w ramach firmy jak i poza nią. W sposób szczególny skorzystają z niego pracownicy działu handlowego oraz kadra managerska zarówno średniego jak i wyższego szczebla jak i zarząd firmy. Z punktu widzenia managera szkolenie realizuje następujące cele:

 • Wzmacnia efektywność funkcjonowania Kierownika, jako Jednostki w Organizacji,

 • Wspiera wzrost świadomości Kadry Kierowniczej w obszarze psychologii zarządzania w oparciu o teorię osobowości CG Jung’a,

 • Rozwijaj kompetencje menadżerskie i utrwala skuteczności w Zarządzaniu podległymi pracownikami,

 • Wzmacnia efektywność organizacji oraz współpracy pomiędzy Działami.

 


Korzyści dla uczestników

 • Wykonasz badanie Insights Discovery® oraz otrzymasz profil swojej osobowości wraz z charakterystyką i opisem zachowań.

 • Twoja analiza pokaże jak zachowujesz się i działasz w środowisku społecznym.

 • Otrzymasz pozytywne i wskazujące na konkretne działanie wytyczne, które wykorzystasz do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów i zrealizowania celów.

 • Poznasz styl zachowania i funkcjonowania innych ludzi, dzięki czemu będziesz umiał rozpoznać ich osobowość i umiejętnie dopasować styl swojej komunikacji oraz współpracy

 • Będziesz odczuwać mniej stresu w relacjach interpersonalnych, ponieważ poznasz model oraz cechy charakteryzujące innych ludzi

 • Zwiększysz swoją efektywność i skuteczność w relacjach interpersonalnych

 • Dowiesz się na podstawie indywidualnego profilu Insights Discovery, jakie są Twoje silne i słabe strony w kontaktach z innymi

 • Poznasz zalecenia, na co zwrócić uwagę, aby Twój styl komunikowania się i interakcji z innymi był skuteczniejszy

 • Zrozumiesz, jak funkcjonujesz w kontaktach z innymi ludźmi i jak Cię widzą inni

 • Będziesz potrafił wybrać właściwą „Instrukcję Obsługi” w kontaktach biznesowych ze swoimi szefami, klientami i podwładnymi

 • Poznasz sposoby skutecznego wykorzystania różnych typów osobowości w zarządzaniu zespołem lub projektem i będziesz wiedział jak skutecznie współpracować ze swoimi Klientami


Korzyści dla organizacji

 • Zwiększanie efektywności poprzez znajomość modelu Insights Discovery w:

 • zarządzaniu zespołem sprzedażowym

 • realizacji funkcji menedżerskich takich jak planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie pracy

 • komunikacji interpersonalnej

 • kierowaniu procesem grupowym i zespołem sprzedaży

 • motywowaniu zespołu

 • prowadzeniu prezentacji sprzedażowych i szkoleń

 • wywieraniu wpływu na klientów i współpracowników

 • Program szkolenia „Poznaj Siebie – Zrozum Innych” z wykorzystaniem systemu Insights Discovery oraz Profilu Indywidualnego uczestników jest kluczem do sukcesu w relacjach biznesowych i prywatnych.

 • Wykorzystując interaktywne ćwiczenia, program ten pomaga zrozumieć siebie i innych a następnie szybko wykorzystywać zdobyte umiejętności w praktyce menedżerskiej i sprzedażowej.

 

Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Trening efektywności interpersonalnej Poznaj siebie, Zrozum innych” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

CENA:

ZAPISY:

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem Centrum Kształcenia Podyplomowego WSFiZ w Białymstoku.

Biuro, ul. Ciepła 40, pok.23 b, tel. 85 67 85 845

Pełne szkolenie składa się z jednego, dwudniowego modułu trwającego 16 godzin. W ramach szkolenia uczestnicy poznają praktyczne i nowoczesne narzędzia managerskie wspomagające osiąganie ich celów biznesowych w XXI wieku. Uczestnicy poznają różne style kierowania, wypełniając ankiety i testy obrazujące ich własne preferencje managerskie. Otrzymają narzędzia do budowania własnej skuteczności, wspomagające stawianie celów, delegowanie zadań i prawidłowego udzielania informacji zwrotnej.

Moduł ten może występować, jako niezależne, pojedyncze szkolenie bądź, jako komplementarna część szkolenia „Przywództwo, jako element zarządzania przedsiębiorstwem”.

 

Zarządzanie i motywowanie zespołu – 2 dni (16 godzin)

• Metody i zasady stawiania celów indywidualnych
• Narzędzia managerskie wspierające stawianie celów
• Stawianie celów metodą GROW – nowoczesny model zarządczy
• Efektywne delegowanie zadań
• Motywowanie pracowników w środowisku biznesowym – rola i metody
• Najczęściej popełniane błędy w motywowaniu pracownika
• Model Maslova i model Herzberga w odniesieniu do zagadnienia skutecznej motywacji
• Samo-motywacja managera, jako niezbędny element zachowań biznesowych
• Warsztaty udzielania prawidłowej, ustrukturyzowanej informacji zwrotnej
• Autoanaliza własnych zachowań managerskich i wyłapania luk kompetencyjnych


OPIS

Prowadząc nasze szkolenia kierujemy się zasadą Konfucjusza:

„..Powiedz mi a zapomnę, pokaż a może zapamiętam, zaangażuj mnie a zrozumiem…”

Dlatego też, podczas wszystkich treningów stosujemy:

‐ 80 % interaktywnych ćwiczeń, warsztatów, gier, oraz symulacji i studiów przypadku,

a także

‐ 20 % mini prezentacji, które służą teoretycznemu omówieniu poruszanych zagadnień.

Pracujemy w metodologii „Action Learing” autorstwa prof. Davida Kolba. Aby umożliwić naszym Uczestnikom doskonały rozwój umiejętności angażujemy ich w zadania, omawiamy wraz Uczestnikami ich decyzje, zachowania i wyciągamy wspólne wnioski w celu poprawy działania w realnym życiu zawodowym.

Szczególną potrzebą firm rodzinnych jest przygotowanie następców gotowych do przejęcia steru władzy i zapewniających dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Sukcesja staje się więc naturalnym zagrożeniem, z którym każdy właściciel dobrze prosperującej firmy musi się zmierzyć teraz, bądź w przyszłości. Każde z proponowanych przez nas szkoleń ma za zadanie zminimalizowanie tego ryzyka dając konkretne rozwiązania adekwatne do potrzeb.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Nasze szkolenia to nie nudne wykłady ‐ to praktyczne umiejętności rozwijane w atrakcyjny sposób poprzez ćwiczenia i symulacje. Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

 

 

Adresaci

Moduł szkoleniowy dedykowany jest kadrze managerskiej średniego i wyższego szczebla odpowiadającej za kierowanie, motywowanie i rozliczanie własnych zespołów oraz realizację celów strategicznych organizacji. Przywództwo, zarządzanie i motywowanie w XXI wieku to kluczowe kompetencje managerskie na każdym etapie rozwoju firmy i na każdym poziomie zarządczym.

Szkolenie to odpowiada na wyżej wymienione potrzeby zapewniając zbiór niezbędnego zestawu wiedzy, umiejętności oraz ćwiczy wymagane postawy zarządcze.


Korzyści dla uczestników

 • Poznasz model zarządzania pracownikiem zgodnym z teorią sytuacyjnego zarządzania SII Kena Blancharda

 • Będziesz w stanie rozpoznać, na jakim etapie rozwoju jest konkretny pracownik i dobrać odpowiednie narzędzia do zarządzania dla pracowników na wszystkich etapach rozwoju

 • Poznasz style kierowania wg Likerta oraz Roberta Blake’a i Jane Mouton

 • Poznasz swoje preferowane cechy przywódcze na bazie testu cech przywódczych HBS

 • Będziesz w stanie dostosować swój styl kierowania do sytuacji, etapu rozwoju firmy i etapu tworzenia zespołu

 • Wypracujesz zalecenia dla managera, aby wzmacniać cechy przywódcze

 • Poznasz główne zasady motywowania pracownika w procesie stawiania zadań i narzędzia managerskie, wspierające stawianie celów (SMART, Kwadrat Eisenhowera, Zasada Pareto, reguła 60:40)

 • Nauczysz się w profesjonalny sposób delegować zadania

 • Zrozumiesz ważność zagadnień: Szacunku i Zaufania w zarządzaniu

 • Poznasz efektywny sposób wywierania wpływu na innych poprzez własny przykład

 • Poznasz zasady efektywnego udzielania informacji zwrotnej i wagę informacji zwrotnej w procesie rozwoju pracowników


Korzyści dla organizacji

 • Zbudujesz sprawny zespół zarządczy w organizacji potrafiący poradzić sobie w najbardziej typowych i nietypowych sytuacjach biznesowych

 • Zbudujesz kompetencje managerskie, dzięki którym kadra managerska poradzi sobie w relacjach podwładny – zwierzchnik

 • Osiągniesz cele taktyczne i operacyjne organizacji efektywnie wykorzystując posiadane zasoby (czas, ludzie, pieniądze)

 • Uzyskasz wyższe zaangażowanie kierowanych zespołów stosując pozyskaną wiedzę i umiejętności

 • Stworzysz dla najlepszych managerów środowisko rozwoju kompetencji ograniczając rotację pracowników

 • Stworzysz podstawy samouczącej się organizacji

 • Stworzysz model pożądanych cech i kompetencji zarządczych, jako wzór do naśladowania na wszystkich poziomach organizacji

 • Podniesiesz wartość organizacji w oczach swoich klientów, poprzez jakość pracy zespołu wspieranego przez bezpośredniego zwierzchnika

 

 

Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Zarządzanie i motywowanie zespołu” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

CENA:

ZAPISY:

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem Centrum Kształcenia Podyplomowego WSFiZ w Białymstoku.

Biuro, ul. Ciepła 40, pok.23 b, tel. 85 67 85 845

Zarządzanie strategiczne ramach szkolenia skupiamy się na tym, jak przygotować plan aktywności dla firmy. Szkolenie bazuje na znalezieniu i wykorzystaniu silnych stron oraz zasypywaniu luk kompetencyjnych organizacji. Jako efekt finalny modułu stworzone zostaną opracowania strategii

Zarządzanie strategiczne – 2 dni (16 godzin)

• Rola wyższej kadry managerskiej w procesie skutecznego zarządzania firmą w XXI wieku
• Definiowanie celu strategicznego firmy
• Rola wizji i misji w organizacji wspierająca taktyczne i operacyjne działania definiowane przez cel strategiczny
• Rola strategii w osiąganiu założonych celów
• Strategia pro-aktywna i re-aktywna
• Definiowanie obszarów koncentracji działań strategicznych – Błękitny Ocean vs. Czerwony Ocean
• Analiza SWOT, jako narzędzie służące do zdefiniowania silnych stron i luk rynkowych organizacji na konkurencyjnym rynku
• Metoda SMART w opisywaniu celów firmy
• Definiowanie luk strategicznych i ich wpływ na decyzje strategiczne
• Kluczowe Czynniki Sukcesu – definiowanie obszarów koncentracji działań operacyjnych
• Proces, Projekt, Program – Przekładanie strategii organizacji na działania operacyjne
• Definiowanie i zarządzanie ryzykiem w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym firmy
• Komunikacja i raportowanie, jako elementy kontroli i nadzoru działania strategii firmy
• Expose szefa, jako element komunikacji zdefiniowanej strategii w całej organizacji


OPIS

Prowadząc nasze szkolenia kierujemy się zasadą Konfucjusza:

„..Powiedz mi a zapomnę, pokaż a może zapamiętam, zaangażuj mnie a zrozumiem…”

Dlatego też, podczas wszystkich treningów stosujemy:

‐ 80 % interaktywnych ćwiczeń, warsztatów, gier, oraz symulacji i studiów przypadku,

a także

‐ 20 % mini prezentacji, które służą teoretycznemu omówieniu poruszanych zagadnień.

Pracujemy w metodologii „Action Learing” autorstwa prof. Davida Kolba. Aby umożliwić naszym Uczestnikom doskonały rozwój umiejętności angażujemy ich w zadania, omawiamy wraz Uczestnikami ich decyzje, zachowania i wyciągamy wspólne wnioski w celu poprawy działania w realnym życiu zawodowym.

Szczególną potrzebą firm rodzinnych jest przygotowanie następców gotowych do przejęcia steru władzy i zapewniających dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Sukcesja staje się więc naturalnym zagrożeniem, z którym każdy właściciel dobrze prosperującej firmy musi się zmierzyć teraz, bądź w przyszłości. Każde z proponowanych przez nas szkoleń ma za zadanie zminimalizowanie tego ryzyka dając konkretne rozwiązania adekwatne do potrzeb.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla szerokiego zakresu branż. Na bazie przedstawionych rozwiązań firma będzie w stanie opracować i wdrożyć unikalne sposoby działania, dostosowane do potrzeb organizacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie trenerów pozwalają na pełne dostosowanie zawartości merytorycznej szkolenia do specyfiki branży i unikalnych potrzeb konkretnej firmy.

Nasze szkolenia to nie nudne wykłady ‐ to praktyczne umiejętności rozwijane w atrakcyjny sposób poprzez ćwiczenia i symulacje. Tylko poprzez zdobywanie nowych doświadczeń można skutecznie rozwijać umiejętności i założone kompetencje.

 

Adresaci

Moduł szkoleniowy kierowany jest do kadry managerskiej średniego i wyższego szczebla oraz do zarządów spółek odpowiadających za przygotowanie i wdrożenie oraz nadzór długoterminowych planów strategicznych rozwoju firmy w XXI wieku.

Szkolenie to odpowiada na wyżej wymienione potrzeby zapewniając zbiór niezbędnego zestawu wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania planu rozwoju firmy i wytyczenia kierunków rozwoju organizacji zgodnie z najnowszymi kanonami wiedzy biznesowej.


Korzyści dla uczestników

 • Nauczysz się jak przygotować plan aktywności dla firmy

 • Dowiesz się jak wykorzystać silne strony firmy oraz jak zaplanować „zasypywanie luk” przy projektowaniu strategicznych aktywności

 • Stworzysz zręby planu strategicznego, planu aktywności, matrycę ryzyka oraz dowiesz się jak zaplanować komunikację ze wszystkimi interesariuszami firmy

 • Dowiesz się jak zaplanować program projektów strategicznych organizacji i jak je delegować Szefom kluczowych projektów

 • Dowiesz się, czym jest Strategia „Błękitnego Oceanu” i jak ją wykorzystać do planowania strategicznego we własnej firmie

 • Będziesz wiedział jak się ma planowanie strategiczne do planowania operacyjnego oraz jak przygotować warsztat planowania strategicznego w organizacji

 • Dowiesz się jak opracować Cel strategiczny firmy i jak organizację skupić na jego realizacji

 • Dowiesz się, czym jest Wizja i Misja, po co się je tworzy i komunikuje oraz jak je wykorzystać w planowaniu strategicznym,

 • Dowiesz się o metodach monitorowania bieżących projektów i aktywności w ramach nadzoru managerskiego kierunków rozwoju organizacji


Korzyści dla organizacji

 • Poznasz etapy budowania strategii organizacji

 • Stworzysz zręby planu strategicznego firmy

 • Ujednolicisz rozumienie elementów składowych planu strategicznego

 • Przygotujesz zespół do planowania zgodnie z założeniami strategii rozwoju organizacji

 • Nauczysz zespół jak z planu strategicznego wyprowadzić plan aktywności operacyjnych

 • Przygotujesz kluczowe osoby w organizacji do procesu komunikacji planu proponowanych projektów w organizacji

 • Unikniesz sytuacji, w której partykularne interesy działów firmy przeważają nad realizacją strategii organizacji

 • Podniesiesz efektywność działanie strategii włączając kadrę managerską w proces planowania

 • Będziesz w stanie zdefiniować, kontrolować kluczowe mierniki sukcesu w procesie realizacji strategii

 • Zwiększysz szansę rentowności organizacji poprzez analizę szans i zagrożeń na docelowym rynku

 • Znajdziesz i wzmocnisz silne strony oraz zdefiniujesz i zaadresujesz luki kompetencyjne wstrzymujące rozwój organizacji

 

 

Certyfikaty

Na zakończenie szkolenia „Zarządzanie strategiczne” każdy z uczestników otrzyma personalny certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z zakresu kompetencji określonego modułu.

Oferujemy

 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleń / warsztatów dopasowanych do potrzeb uczestników i organizacji,
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie pisemnej,
 • Dwóch trenerów na Sali szkoleniowej,
 • Certyfikaty dla uczestników szkolenia,
 • Wsparcie po szkoleniu ‐ Hot‐line telefoniczny i e-mailowy dla uczestników szkolenia w okresie 3 miesięcy
 • Kopii materiałów wypracowanych przez uczestników w ramach sesji warsztatowych

CENA:

ZAPISY:

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem Centrum Kształcenia Podyplomowego WSFiZ w Białymstoku.

Biuro, ul. Ciepła 40, pok.23 b, tel. 85 67 85 845